Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Garage Verhagen

Artikel 1: definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van (reparatie- en/of onderhouds)werkzaamheden aan motorvoertuigen;
b. Opdrachtnemer: Garage Verhagen, gevestigd en kantoorhoudend aan de Homburg 13 te ( 4153 BS) Beesd, die de opdracht bedoeld onder lid a heeft aanvaard of aan een mogelijke opdracht voorafgaand aanbod heeft uitgebracht dan wel anderszins met de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan;
c. Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in de ruimste zin des woords op het gebied van en samenhangend met het verrichten van onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden aan motorvoertuigen;


Artikel 2: toepasselijkheid
1. Op alle offertes c.q. aanbiedingen door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer al dan niet in elektronische vorm, zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer prevaleren boven afwijkende voorwaarden van opdrachtgever. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 404 en 407 lid 2 boek 7 uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.
2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige Algemene Voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat de voorwaarden stilzwijgend ook op enige andere gesloten overeenkomst van toepassing zijn.
3. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt dan blijven alle overige bepalingen volledig van kracht. Ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen zullen nieuwe voorwaarden tussen partijen worden gemaakt die wel rechtsgeldig zijn maar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke strekking aansluiten.
5. Voor zover een overeenkomst van opdrachtnemer afwijkt van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de gesloten overeenkomst. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de overeenkomst van toepassing.


Artikel 3: aanbieding/offerte
1. Al de aanbiedingen van de opdrachtnemer, onder andere voor wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, dit tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard door middel van een schriftelijke mededeling al dan niet op een elektronische wijze gedaan. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien die niet binnen één maand is aanvaard, tenzij in het aanbod een ander termijn voor aanvaarding staat vermeld.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod van opdrachtnemer, binden de opdrachtnemer niet.
4. Een door de opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd aanbod kan door de opdrachtnemer gedurende zeven dagen na datum van ontvangst van de acceptatie door de opdrachtgever worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van de opdrachtnemer tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door de opdrachtgever geleden schade.
5. Als de opdrachtgever aan de opdrachtnemer met het oog op het uitbrengen van de aanbodgegevens, informatie, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag de opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbod hierop baseren.

Artikel 4: Totstandkoming, wijziging en annulering van overeenkomsten
1. Met inachtneming van het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, komt een overeenkomst slechts tot stand:
a) Door acceptatie door de opdrachtgever van een aanbod/aanbieding/offerte;
b) Door schriftelijke opdrachtbevestiging van een door opdrachtgever mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht anders dan op basis van een aanbieding/offerte;
c) Doordat de opdrachtnemer feitelijk uitvoering geeft aan de opdracht van de opdrachtgever.
2. De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de overeenkomst.
3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst gelden uitsluitend per schriftelijke aanvaarding hiervan door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van de overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan. De opdrachtnemer is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot wijziging daarvan en/of aanvullingen op de overeenkomst aan de opdrachtgever door te belasten.
4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer slechts tegenover de opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door opdrachtnemer schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om meer dan wel minder werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen dan wel te verrekenen, indien deze (meer en/of minder) werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering en oplevering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze meer- of minderwerkzaamheden.
6. Opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of door hem surseance is aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden of indien er door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de bevoegdheid over (delen van) zijn vermogen verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

Artikel 5: Prijs
1. In een aanbod c.q. offerte of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s.
2. De prijs die door opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificatie(s).
3. Bij samengestelde aanbiedingen c.q. offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen een jaar voorafgaand aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethode en gehanteerde calculatietarief worden berekend, waarbij de prijs zoals deze van toepassing zijn ten tijde van het aangaan c.q. uitvoeren van de huidige overeenkomst worden gehanteerd.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de wijziging van de prijs bepaald op een naargelang de aard van de werkzaamheden als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: prijswijzigingen
1. Opdrachtnemer is gerechtig eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties c.q. offertes c.q. aanbiedingen aanbrengt, daaronder begrepen gewijzigde instructies na het sluiten van de overeenkomst.


Artikel 7: Termijn voor betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen op de bankrekening van opdrachtnemer binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenzo op de door opdrachtnemer aangegeven wijze plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien niet tijdig is betaald, is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de opdrachtnemer is vereist.
2. Opdrachtgever is ten alle tijden, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de opdrachtnemer gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te voldoen en/of zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens overeenkomst aan opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheidstelling zal zodanig moeten zijn dat de vordering met eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Indien en zolang de opdrachtgever met de opdrachtnemer de verlangde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of zekerheidstelling in gebreke blijft, is opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel wordt bedoeld, is opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de 31e dag na de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te
brengen voor elke maand of gedeelte van de maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet c.q. niet volledig is nagekomen.
4. Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van advocaat, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, onverminderd de bevoegdheid van opdrachtnemer om de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien deze meer bedragen. In geval opdrachtgever een consument is, maakt opdrachtnemer inzake de buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald en wordt berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van verzuim – niet alsnog met aanmaning binnen zestien dagen gerekend van de dag gelegen na de dag van aanmaning door de opdrachtgever- consument wordt voldaan.
5. Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig factuur als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling vereist is.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de opdrachtgever bij betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
7. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichting jegens opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen bij betalingsverplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever.
8. De opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, dan wel aan met de opdrachtgever gelieerde (rechts)personen mocht hebben.
9. Alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
a) Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer;
b) Indien opdrachtnemer opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in lid 2 van dit artikel en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c) In geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, liquidaties c.q. overlijden of faillissement van de opdrachtgever, of – voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft – het op de opdrachtgever van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).


Artikel 8: Levering, retentierecht en eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeenkomen geschiedt de aflevering op de plaats waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens overeenkomst door de opdrachtnemer te leveren voertuig(en) en/of andere zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren voertuig(en) en/of zaken niet na eerste verzoek van de opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien van toepassing, weigert de af te leveren voertuig(en) en/of zaken in ontvangst nemen.
3. Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van opdrachtgever die hij onder zich heeft, alsmede die zaken die door de opdrachtnemer zijn opgesteld in opdracht van opdrachtgever niet aan
opdrachtgever of derden af te geven totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Iedere levering van zaken door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Tot dat tijdstip is de opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van opdrachtnemer te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd houden.
4. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
5. Nadat de opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terughalen. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
6. Het risico voor de aan de opdrachtgever te leveren zaak gaat op opdrachtgever over af magazijn van de opdrachtnemer, dan wel het magazijn van een door de opdrachtnemer ingeschakelde derde, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle zaken worden ten alle tijden voor risico van de opdrachtgever getransporteerd.
7. Opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door het autovoertuig en/of andere zaken op het overeengekomen tijdstip in zijn magazijn, dan wel het magazijn van een door de opdrachtnemer ingeschakelde derde, aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.


Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Overschrijding van de overeengekomen termijn van levering geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
2. De binding van de opdrachtnemer aan de overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van de opdracht wenst.
3. Mocht er sprake zijn van opschorting van de verplichtingen door de opdrachtnemer wegens een tekortkoming van de opdrachtgever in nakoming van de overeenkomst, wordt de termijn van levering verlengd met de duur van de opschorting.


Artikel 10:
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk, al dan niet via digitale weg, van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk één dag na aflevering.
2. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van één dag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. Opdrachtgever dient daarbij naar genoegen van opdrachtnemer gemotiveerd aan te geven waarom hij niet eerder kon reageren.
5. De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen,
heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
6. Onverminderd de bepalingen van dwingend recht schorten klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door de opdrachtnemer van de overeenkomst c.q. de deugdelijke nakoming daarvan door de opdrachtnemer, de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. Klachten van welke aard dan ook kunnen slechts schriftelijk ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht.
7. Onverminderd bepalingen van dwingend recht rust op de opdrachtnemer geen enkele verplichting met betrekking tot de ingediende klacht indien de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
8. Een vordering betreffende een door opdrachtnemer geleverde zaak en/of verrichte werkzaamheden c.q. verrichte diensten kan geen invloed hebben op eerdere geleverde of nog te leveren zaken en/of werkzaamheden c.q. diensten, ook niet indien deze te leveren zaak en/of werkzaamheden c.q. diensten zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
9. Indien zaken ontbreken bij de aflevering, dient de opdrachtgever dat binnen zeven dagen na aflevering aan de opdrachtnemer schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende zaken niet gecrediteerd aan de opdrachtgever, noch worden de zaken kosteloos alsnog bij de opdrachtgever afgeleverd.


Artikel 11: afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk c.q. de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien ze van geringe betekenis zijn.


Artikel 12: eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De opdrachtnemer zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient zelf een verzekering ter afdekking van dit risico af te sluiten.
3. Opdrachtgever verleent de opdrachtnemer pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de opdrachtnemer door hem in de macht van de opdrachtnemer wordt gebracht alsmede op alle andere zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever en door hem in de macht van opdrachtnemer worden gebracht en tevens op geleverde zaken met betrekking waartoe de opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud wegens het feit dat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.


Artikel 13: garantie en aansprakelijkheid
1. Door opdrachtnemer geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabrieks)garantie conform de door opdrachtnemer afgegeven garantiebrochure of enig ander door ons verstrekt garantiebewijs. Indien enige bepaling in deze garantiebrochure of in het garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt de garantie, indien koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of gedurende de garantietermijn technische verandering in onderdelen of uitrustingstukken van het gekochte heeft
aangebracht of doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden, die direct of indirect in verband staan met datgene waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van die auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (geen garantie op garantie).
3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door de Europese wet- en regelgeving, die rechtstreeks werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluit opdrachtnemer ter zake van de door opdrachtnemer afgeleverde zaken en verrichte (reparatie)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de werknemers en/of hulppersonen van opdrachtnemer.
4. Indien en voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe opdrachtnemer verzekerd is.
5. In geval opdrachtnemer door de importeur en/of de fabrikant worden geattendeerd op een gebrek aan een door opdrachtnemer geleverde auto, dan wel een nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenoemde terugroepactie, dan stelt opdrachtnemer koper daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Indien koper zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot opdrachtnemer wendt, kunnen de mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat opdrachtnemer, noch de importeur, noch de fabrikant aansprakelijk is voor de dien ten gevolge door koper geleden en te lijden schade.
6. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat opdrachtnemer enkel gerechtigd is de auto te verkopen aan een eindgebruiker (al dan niet via een aankoopagent) en opdrachtgever garandeert dat hij/zij de auto niet koopt voor wederverkoop doeleinden.
7. Indien binnen de garantietermijn overdracht van de auto plaatsvindt c.q. overdracht van onderdelen van de auto plaatsvindt, dan vervalt de eventueel van toepassing zijnde garantie en kan deze niet door een derde jegens opdrachtnemer worden ingeroepen.


Artikel 14: overmacht
1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan opdrachtnemer worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (overmacht).
2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, sabotage, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.
3. In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer onmogelijk is langer duurt dan 30 dagen, is ook de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat de opdrachtnemer conform lid 4 van dit artikel gerechtigd is voor de reeds
geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 15: aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd zou behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van de opdrachtnemer en de markt waarin hij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. Opdrachtgever is in dat geval gehouden het door opdrachtnemer aan de verzekeraar te betalen eigen risico te vergoeden. Indien de verzekeraar niet uitkeert dan wel opdrachtnemer niet c.q. niet deugdelijk is verzekerd, dan geldt hetgeen is opgenomen in het vijfde lid. Eenzelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van de personeelsleden en/of derden die opdrachtnemer bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor het overige van alle aanspraken die niet voor vergoeding in aanmerking komen op basis van de regeling in dit artikel.
2. Van aansprakelijkheid is nadrukkelijk uitgesloten diefstal en beschadiging van (auto)voertuigen
c.q. goederen die ten behoeve van de overeenkomst door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd. Het vorenstaande geniet enkel uitzondering, indien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert en opdrachtgever is in dat geval gehouden het door opdrachtnemer aan de verzekeraar te betalen eigen risico te vergoeden.
3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) Vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade betreffende kosten in verband met onderbreking of stilstand van (een deel van) de onderneming van opdrachtgever en/of andere indirecte schade;
b) Schade ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of derden in strijd met door de opdrachtnemer verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden;
c) Schade als direct gevolg van door of namens de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;
4. Indien:
a) Het voor de opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 van dit artikel af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
b) De verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
c) De betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtnemer voor de (onderhavige) overeenkomst (exclusief BTW) met de opdrachtgever is overeengekomen.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de geleverde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
6. Indien de opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze Algemene Voorwaarden dan wel anderszins jegens de
opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.


Artikel 16: verwerking persoonsgegevens
1. Indien de opdrachtnemer persoonsgegevens zoals bedoeld in verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de AVG) verwerkt of laat verwerken, dan zal de opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De opdrachtnemer wordt in dat geval aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in de AVG en zal als zodanig al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG worden gesloten waarin de afspraken tussen partijen zullen worden vastgelegd.
2. De opdrachtgever is verplicht met betrekking tot de verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens te voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De opdrachtgever wordt in dat geval aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker zoals bedoeld in de AVG. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit voornoemde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker. In geval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens staat de opdrachtgever ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op het recht van de desbetreffende betrokkenen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen eventuele aanspraak van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven voor de regelgeving door de opdrachtgever van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de schade die door de door hem verrichte verwerking van persoonsgegevens is veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot de opdrachtnemer als verwerker gerichte verplichtingen van de AVG of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de opdrachtgever is gehandeld.
3. Opdrachtnemer maakt gebruik van zichtbaar cameratoezicht op haar bedrijfslocatie. Opdrachtnemer maakt gebruik van genoemd cameratoezicht met als doel de beveiliging van de bezoekers alsmede autovoertuigen die aan de organisatie van opdrachtnemer zijn toevertrouwd. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, dan wel indien sprake is van een vastgelegd incident totdat het incident is afgerond.
4. De bij opdrachtnemer werkzame personen die bevoegd zijn tot het bekijken van de beelden, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden.
5. In beginsel heeft een betrokkene slechts recht op inzage van zijn eigen persoonsregistratie, derhalve beeldmateriaal waarop slechts de betrokkene te zien is. Bij een aanvraag tot inzage van beelden, dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt aan te geven.
6. Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te worden ingediend bij de directie van opdrachtnemer. Wanneer er in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de betrokkene besluiten klachten ter bemiddeling voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Opdrachtnemer heeft ter waarborging van uw privacy een privacyverklaring opgesteld welke onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 17: gebruik WiFi-systeem opdrachtnemer
1. Aan het gebruik van het open WiFi-netwerk van opdrachtnemer zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden.
2. Het gebruik van het WiFi-netwerk van opdrachtnemer is voor eigen risico van de gebruiker.
3. Het dataverkeer via het WiFi-netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen worden. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer.
4. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software/bestanden.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk van opdrachtnemer.


Artikel 18: geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding en schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd bepalingen van dwingend recht.


Artikel 19: vervaltermijnen
1. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens de opdrachtnemer in verband met geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden na zes maanden na de datum waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en haar voor het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke claim heeft neergelegd bij de opdrachtnemer.
2. Indien binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn door de opdrachtgever een schriftelijke claim is neergelegd bij de opdrachtnemer in verband met door hem geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, vervalt, onverminderd bepalingen van dwingend recht, iedere rechtsvordering dienaangaande van de opdrachtgever indien de opdrachtnemer niet binnen een termijn van vier maanden na het ontvangen van de desbetreffende claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 21 van de Algemene Voorwaarden bevoegde rechter.


Artikel 20: ontbinding
1. In geval de opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever en/of zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan de opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die de opdrachtnemer in deze gevallen op opdrachtgever mocht hebben (onder meer doch niet
uitsluitend bedragen die de opdrachtnemer voor de beëindiging van de overeenkomst heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering reeds naar behoren heeft verricht of geleverd) of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. In geval van:
a) (Het aanvragen van) faillissement van de opdrachtgever, het verzoek tot surseance van betaling van de opdrachtgever, voor zover de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft: het op de opdrachtgever van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen dan wel zijn overlijden;
b) Beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever of de situatie dat opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichting uit de overeenkomst na te kunnen komen;
c) Stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overname, directe of indirecte wijziging van de zeggenschap of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de opdrachtgever;
d) Staking van de onderneming van de opdrachtgever;
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd zijn verdere rechten waaronder begrepen het recht van de opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
3. In geval opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt voor zover van toepassing het recht tot gebruik van de ter beschikking gestelde goederen, zonder dat hiervoor een opzeggingshandeling nodig is.


Artikel 21: toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
2. De Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. De bevoegde rechter is de rechter van het arrondissement waaronder de opdrachtnemer ressorteert, tenzij de opdrachtgever een consument is en binnen een maand nadat de opdrachtnemer zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil, door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

Maak afspraak

>>

Contact